TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Technický dozor zajišťujeme pro veřejnou správu i soukromé investory. Technický dozor se vždy vyplatí!

Obecně lze říci, že technický dozor stavebníka (TDS) dohlíží na průběh výstavby. Protože zastupuje investora, je samozřejmé, že TDS nesmí být v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která stavbu provádí nebo je za její příslušné části odpovědná, ani s jiným účastníkem výstavby než s osobou, která ji pověřila. Tím je zaručena maximální nestrannost a ochrana investora. Prostřednictvím technického dozoru sleduje investor, zda zhotovitel realizuje stavbu v souladu s právními předpisy, projektovou dokumentací a v souladu se smlouvou.

Technický dozor se běžně uskutečňuje ve fázi realizace projektu a ve fázi vyzkoušení a průkazů, tj. od zahájení do ukončení působnosti příslušného zhotovitele na staveništi. TDS je důležitý zejména v případech, kdy investor nemá vlastní profesionální pracovníky znalé právních, správních a technických procesů a problémů ve výstavbě.

Při provádění technického dozoru vám nabízíme služby autorizované osoby, což nese pro investora záruky odbornosti a kvality. Naši pracovníci zajišťující technický dozor jsou členy komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, podléhají autorizačnímu zákonu a zaručují tak vysokou odbornou úroveň dozoru. Jsme pojištěni na odpovědnost za škody způsobené výkonem své činnosti.

Rozsah činnosti technického dozoru při výstavbě:

 • Seznámení se s podklady, obsahem stavebního povolení a s projektovou dokumentací stavby
 • Předání staveniště zhotoviteli, včetně předávacího protokolu
 • Kontrola provádění stavby dle schválené projektové dokumentace
 • Organizace kontrolních dnů
 • Přejímání dokončených stavebních výkonů
 • Zajištění a kontrola dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty nebo se stanou nepřístupné
 • Kontrola a odsouhlasení soupisu prací a dodávek
 • Kontrola vedení stavebního deníku a dodržení podmínek stavebního povolení
 • Kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování dodavatele na nedodržení termínu
 • Spolupráce s projektantem stavby
 • Sledování předepsaných zkoušek materiálů a prací
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla
 • Fotodokumentace stavby na CD
 • Účast na kolaudačním řízení
 • Kontrola vyklizení staveniště