KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi.

Zajišťujeme funkci koordinátora BOZP na stavbách. Pokud se vás týká povinnost zřízení této pozice, kontaktujte nás!

Koordinátor BOZP je osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě a realizaci stavby. Koordinátorem musí být osoba odborně způsobilá, zároveň se však nesmí koordinátorem BOZP stát sám zhotovitel stavby, jeho zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby. Zřízení této pozice nařizuje zadavatelům zákon č. 309/2006 Sb.

V případě požadavku pro vás vypracujeme "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" v písemné podobě se všemi nutnými a potřebnými náležitostmi. Podmínky, za kterých musí být plán BOZP vypracován určuje zadavatelům zákon č. 309/2006 Sb. , § 15.

Vypracujeme pro vás "Oznámení o zahájení stavebních prací" určené příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Stavby, u kterých musí být oznámení vypracováno určuje zadavatelům zákon č. 309/2006 Sb. , § 15.

Koordinátor BOZP - povinnosti:

 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů z hlediska BOZP.
 • Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP.
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
 • Sleduje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP.
 • Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti a vyžaduje zjednání nápravy.
 • Oznamuje zadavateli stavby případy, u kterých nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
 • Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
 • Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.
 • Účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem.
 • Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a sleduje dodržování plánu BOZP.
 • Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP, zapisuje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 • Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.