PROJEKČNÍ ČINNOST

Dle konkrétních požadavků a představ navrhneme Vaši stavbu tak, abyste docílili co nejekonomičtější realizace a zároveň nemuseli ustupovat od nároků na kvalitu a vzhled díla. Po seznámení se s Vaším stavebním záměrem a všemi okolnostmi začneme s prováděním několika variant pracovních studií, které společně upravíme do finální verze. Po vypracování studie jsme schopni vypracovat všechny stupně projektové dokumentace od stavebního povolení až po realizační projekt.

Pokud přijdete například pouze se studií nebo vlastním schematickým nákresem, jsme schopni tyto podklady dopracovat až do podoby realizačního projektu. Nabízíme i kompletní pomoc s vyřizováním potřebných dokladů pro potřeby stavebního úřadu a dalších institucí (inženýrská činnost). Tím Vám ušetříme spoustu času a starostí před vlastní realizací díla.

Zpracujeme pro vás všechny stupně projektové dokumentace:

Studie stavby (STS) - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách - vyhledání optimálního vzhledu stavby, technického řešení.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.

Dokumentace pro stavební povolení (PDSP) - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb.

Dokumentace pro ohlášení stavby (PDOP) - v případě, že není nutné stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení.

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - podklad pro provedení (realizaci) stavby, , vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb.

Realizační dokumentace stavby (RDS) - podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - zachycení konečného stavu stavby

Autorský dozor - ověřuje se zejména soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací

Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty všech potřebných profesí.