REFERENČNÍ STAVBY

SOKOLOVNA PROSEČ

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)

termín realizace: 02/2016 - 09/2016

realizační cena zakázky: 2,2 mil. Kč bez DPH

Předmětem díla byla rekonstrukce vnitřních prostor stávajícího objektu sokolovny v Proseči. Jednalo se hlavně o změnu dispozice 1. a 2.NP a provedení nových povrchových úprav jednotlivých konstrukcí. Dále byly provedeny nové rozvody elektro, vody, kanalizace a slaboproudé rozvody pro ozvučení sálu a ovládání osvětlení. Součástí rekonstrukce bylo vybudování bezbariérového vstupu do objektu.


REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CENTRA MĚSTA NASAVRKY, ETAPA II.

prováděná činnost: technický dozor investora, koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Nasavrky)

termín realizace: 10/2016 - 10/2017

realizační cena zakázky: 48,5 mil. Kč bez DPH

Projekt řešil rekonstrukci náměstí a zahrnoval práci na zpevněných plochách, dešťové kanalizaci, veřejném osvětlení, součástí akce byly také sadové úpravy a osazení mobiliáře. Během stavby byla provedena kompletní demontáž stávajících ploch, veřejného osvětlení i mobiliáře. Byla vybudována nová dešťová kanalizace, včetně přípojek k dotčeným objektům a odvodnění zpevněných ploch, dále byly vybudovány nové zpevněné plochy, včetně podkladních vrstev, nové veřejné osvětlení, včetně nových elektrických rozvodů, byla provedena nová kašna, včetně pítka, dále byl osazen nový mobiliář (lavičky, koše a stojany na kola). Na závěr byly provedeny terénní a sadové úpravy, včetně výsadby nových stromů.

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ČP. 96 V CHROUSTOVICÍCH

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Městys Chroustovice)

termín realizace: 08/2015 - 10/2015

realizační cena zakázky: 1,84 mil. Kč bez DPH

Předmětem díla bylo provedení kontaktního zateplovacího systému na vnější obvodové konstrukce a zateplení stropu pod půdním prostorem. Součástí díla dále byla výměna výplní otvorů (okna, dveře) a sanace vlhkého zdiva v 1. NP. Dále byly provedeny nové zámečnické, tesařské a klempířské konstrukce.

NASAVRKY II. ETAPA, DOSTAVBA KANALIZACE

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Město Nasavrky)

termín realizace: 08/2014 - 10/2015

realizační cena zakázky: 27,4 mil. Kč bez DPH

Druhá etapa dostavby kanalizace je součástí rozsáhlé výstavby kanalizace v Nasavrkách. V rámci II. etapy byly provedeny nové řady gravitační splaškové kanalizace. Všechny řady byly provedeny z žebrovaného polypropylenu (Ultra Rib 2) v dimenzi DN 250. V místech lomů a ve vzdálenostech po max. 50-ti m byly provedeny prefabrikované vstupní šachty DN 1000. Na nových řadech splaškové kanalizace byly vysazeny odbočky pro napojení splaškových přípojek. Celkem bylo v II. etapě provedeno 2.472 m gravitační splaškové kanalizace.

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT ÚHŘETICE

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Obec Úhřetice)

termín realizace: 11/2016 - 10/2017

realizační cena zakázky: 6,3 mil. Kč bez DPH

Předmětem díla bylo provedení kompletní rekonstrukce kulturního domu na multifunčkní objekt. Jednalo se hlavně o vybudování zázemí pro sportovní a kulturní činnost, zateplení objektu (kontaktní zateplovací systém + zateplení podhledu) a výměnu všech výplní otvorů. Dále byly provedeny nové rozvody elektro, vody, kanalizace, topení a větrání objektu (VZT). Součástí rekonstrukce bylo vybudování bezbariérového vstupu do objektu.

LHOTA U CHROUSTOVIC - REVITALIZACE RYBNÍKA

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)

termín realizace: 10/2016 - 12/2016

realizační cena zakázky: 2,3 mil. Kč bez DPH

Předmětem díla bylo odstranění nánosů, úprava tvaru dna a provedení nového jílového těsnění, včetně vybudování nového výpustného objektu. Dále bylo provedeno ozelenění přilehlých ploch a osazení mobiliáře.

ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM CHROUSTOVICE

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Městys Chroustovice)

termín realizace: 02/2016 - 05/2017

realizační cena zakázky: 5,0 mil. Kč bez DPH

Předmětem díla byla rekonstrukce vnitřních prostor stávajícího objektu zdravotnického centra a přístavba budovy, která slouží pro výdej léků. Rekonstrukce řešila hlavně změnu dispozice 1.NP a provedení nových povrchových úprav jednotlivých konstrukcí. Dále byly provedeny nové rozvody elektro, vody a kanalizace. Součástí rekonstrukce bylo vybudování bezbariérového vstupu do objektu. K objektu bylo provedeno nové odstavné parkoviště pro osobní automobily.

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CENTRA MĚSTA NASAVRKY, ETAPA I.

prováděná činnost: technický dozor investora, koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Nasavrky)

termín realizace: 08/2014 - 01/2015

realizační cena zakázky: 7,7 mil. Kč bez DPH

Projekt řešil rekonstrukci náměstí a zahrnoval práci na zpěvněných plochách, dešťové kanalizaci, veřejném osvětlení, součástí akce byly také sadové úpravy a osazení mobiliáře. Během stavby byla provedena kompletní demontáž stávajících ploch, veřejného osvětlení i mobiliáře. Byla vybudována nová dešťová kanalizace, včetně přípojek k dotčeným objektům a odvodnění zpevněných ploch, dále byly vybudovány nové zpevněné plochy, včetně podkladních vrstev, nové veřejné osvětlení, včetně nových elektrických rozvodů, byl osazen nový energo sloupek pro elektro připojení na náměstí (oslavy, pouť,....atd.), dále byl osazen nový mobiliář (lavičky, koše a stojany na kola). Na závěr byly provedeny terénní a sadové úpravy, včetně výsadby nových stromů.

NASAVRKY DOSTAVBA KANALIZACE, V PRŮHONECH

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Město Nasavrky)

termín realizace: 05/2016 - 10/201

realizační cena zakázky: 5,9 mil. Kč bez DPH

V rámci stavby byly provedeny nové řady gravitační splaškové kanalizace. Všechny řady byly provedeny z žebrovaného polypropylenu (Ultra Rib 2) v dimenzi DN 250. V místech lomů a ve vzdálenostech po max. 50-ti m byly provedeny prefabrikované vstupní šachty DN 1000. Na nových řadech splaškové kanalizace byly vysazeny odbočky pro napojení splaškových přípojek. Celkem bylo provedeno 509 m gravitační splaškové kanalizace.

NASAVRKY III. ETAPA KANALIZACE VČ. PŘÍPOJEK

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)

termín realizace: 11/2017 - 10/2018

realizační cena zakázky: 43,9 mil. Kč bez DPH

V rámci III. etapy byly provedeny nové řady gravitační splaškové kanalizace. Všechny řady jsou provedeny z žebrovaného polypropylenu (Ultra Rib 2) v dimenzi DN 250. Na stokách jsou provedeny prefabrikované vstupní šachty DN 1000. Na těchto šachtách jsou osazeny kanalizační poklopy z tvárné litiny DN 600.

Celkem bylo v III. etapě provedeno 2.142,20 m gravitační splaškové kanalizace.

Celkem bylo v III. etapě provedeno 854,50 m domovních přípojek splaškové kanalizace.

KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)

termín realizace: 04/2017 - 10/2017

realizační cena zakázky: 15,4 mil. Kč bez DPH

Předmětem díla byla výstavba V. etapy kanalizace v Proseči, v lokalitě nacházející se jižně od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským potokem. Stavbou bylo zajištěno odkanalizování území obce, kde nebyla vybudovaná splašková kanalizace. V rámci stavby byly vysazeny kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti, včetně navazujícího potrubí až k hranici veřejného pozemku.

Celkem bylo provedeno:

Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 - 1356,6 m

Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 - 424,1 m

Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 - 25,7 m

Domovní přípojky - 95 ks

CHROUSTOVICE - NÁM. J. HAŠKA

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)

termín realizace: 06/2017 - 10/2017

realizační cena zakázky: 5,8 mil. Kč bez DPH

Projekt řešil rekonstrukci náměstí a zahrnoval práci na zpevněných plochách, dešťové kanalizaci, součástí akce byly také sadové úpravy a osazení mobiliáře. Během stavby bylo provedeno odstranění stávajících zpevněných ploch. Byly vybudovány nové zpevněné plochy, dále byl osazen nový mobiliář (lavičky, koše a autobusová zastávka). Na závěr byly provedeny terénní a sadové úpravy.

ZVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI MORAŠICE

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Obec Morašice)

termín realizace: 02/2018 - 10/2018

realizační cena zakázky: 8,0 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o přístavbu ke stávající základní škole. Novostavba je jednopodlažní, nepodsklepená. Zastavěná plocha se přístavbou zvýší o 292 m2 . Přístavba je určená pro tělovýchovné a učební zázemí pro žáky a personál.

Budova je zděná s valbovou střechou. Napojení ke stávající budově školy je řešeno zděnou chodbou s vlastní plochou střechou.

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ V OBCI CHROUSTOVICE

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)

termín realizace: 06/2018 - 10/2018

realizační cena zakázky: 6,3 mil. Kč bez DPH

Projekt řešil výstavbu sportovního areálu při ZŠ v Chroustovicích.

SO 01

Ve sportovním areálu je proveden běžecký dvoudráhový ovál o délce 160 m a čtyřdráhová běžecká rovinka. Uvnitř v jižním oblouku je provedeno workoutové hřiště s polyuretanovou dopadovou plochou 12x20 m a na druhé straně v severním oblouku je vzduchová trampolína.

SO 02

Uvnitř oválu je provedeno víceúčelové hřiště 20x36 m s umělým polyuretanovým povrchem, oplocením v=4 m s vestavěnými brankami a umělým osvětlením na čtyřech sloupech. Hřiště má na západní straně provedenou cvičnou stěnu (lezecká / tenisová).

Při realizaci byla rozšířena stávající odstavná plocha, včetně provedení parkovacího místa pro imobilní občany. Bylo provedeno zázemí pro sportovní areál (skladový a sanitární kontejner).

Dále je zde proveden bezbariérový přístupový chodník pro vstup k víceúčelovému sportovnímu hřišti, skladovému a sanitárnímu kontejneru

VÝCVIKOVÁ BUDOVA PRO ZÍSKÁVÁNÍ VČELÍCH PRODUKTŮ

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.)

termín realizace: 02/2018 - 12/2018

realizační cena zakázky: 12,5 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o novostavbu dvoupodlažního, nepodsklepeného objektu. Stavba se skládala ze dvou obdélníkových částí. Jedna s valbovou a druhá s pultovou střechou.

Dispoziční řešení stavby:

1NP

Stavebně a technologicky je stavba rozdělena na 3 moduly, ve kterých bude probíhat získávání a zpracování včelích produktů nezávisle na sobě a nebudou probíhat současně.

První modul souvisí se získáváním vosku, skladováním a zpracováním vosku na výrobou mezistěn.

Druhý modul se týká předehřívání odebraných medných plástů, vytáčení a získávání medu a skladování souší.

Třetí modul bude sloužit k balení a kompletaci finálního produktu - medu, tzn. jedná se o prostory pro skladování, rozehřívání a stáčení medu do spotřebitelských obalů a následná expedice.

2NP

V 2NP se nachází pracovní prostor a výstavní plocha, včetně technické místnosti a skladu.

V objektu se dále nacházejí úklidová komora, šatna, schodiště a výtah.